Hiển thị 1 - 8 trong 15 sách
  • To meet the both the domestic and foreign demand for clear and updated Information on Viet Nam, The Authority of Foreign Infomation Service (Ministry of Information and Communications) has compiled the book annual Viet Nam 2018.
  • To meet the both the domestic and foreign demand for clear and updated Information on Viet Nam, The Authority of Foreign Infomation Service (Ministry of Information and Communications) has compiled the book annual Viet Nam 2017.
  • Để đáp ứng nhu cầu tìm hiểu những thông tin khái quát và cập nhật về Việt Nam của bạn đọc trong và ngoài nước, tiếp theo cuốn sách Việt Nam thường niên 2016, Cục thông tin đối ngoại (Bộ thông tin và Truyền thông) đã tổ chức biên soạn cuốn sách Việt Nam thường niên 2017.
  • Sách “Hiện trạng Công nghệ thông tin và Truyền thông (CNTT-TT) Việt Nam qua Sách trắng 2012” trình bày đánh giá tổng quan về ngành CNTT-TT Việt Nam, và đánh giá của thế giới về CNTT-TT Việt Nam trong thời gian qua.
  • Sách trắng Công nghệ thông tin và Truyền thông (CNTT-TT) Việt Nam cung cấp một bức tranh tổng thể về hiện trạng phát triển của ngành CNTT-TT Việt Nam trên các lĩnh vực: bưu chính, viễn thông, cơ sở hạ tầng CNTT-TT, công nghiệp CNTT, ứng dụng CNTT, nguồn nhân lực CNTT, các văn bản pháp luật về CNTT-TT, các hoạt động hợp tác quốc tế của Việt Nam về CNTT-TT, các sự kiện CNTT-TT nổi bật, các tổ chức, doanh nghiệp CNTT-TT hàng đầu Việt Nam.
  • Sách trắng về Công nghệ thông tin và Truyền thông (CNTT-TT) Việt Nam 2011 sẽ là nền tảng để các cơ quan quản lý nhà nước nghiên cứu xây dựng chính sách, và là tài liệu tham khảo quan trọng cho các tổ chức, doanh nghiệp trong và ngoài nước hoạch định chiến lược kinh doanh, tìm kiếm cơ hội đầu tư và hợp tác trong lĩnh vực CNTT-TT tại Việt Nam.
  • Sách trắng về Công nghệ thông tin và Truyền thông (CNTT-TT) Việt Nam sẽ là tài liệu quan trọng, phản ánh bức tranh tổng thể về sự phát triển của CNTT-TT Việt Nam, giúp các cơ quan quản lý nhà nước nghiên cứu xây dựng chính sách đồng thời là tài liệu tham khảo quan trọng cho các tổ chức, doanh nghiệp hoạch định chiến lược kinh doanh, tìm kiếm cơ hội đầu tư, hợp tác trong lĩnh vực CNTT-TT tại Việt Nam.
  • Sách trắng về Công nghệ thông tin và Truyền thông Việt Nam 2009 cung cấp một bức tranh tổng thể, sát thực về hiện trạng phát triển của ngành Công nghệ thông tin và Truyền thông Việt Nam trên các lĩnh vực: cơ sở hạ tầng Công nghệ thông tin và Truyền thông, công nghiệp Công nghệ thông tin và Truyền thông, ứng dụng Công nghệ thông tin, nguồn nhân lực Công nghệ thông tin, các văn bản quy phạm pháp luật về Công nghệ thông tin và Truyền thông, hợp tác quốc tế của Việt Nam về Công nghệ thông tin và Truyền thông, các sự kiện Công nghệ thông tin và Truyền thông nổi bật, các tổ chức, doanh nghiệp hàng đầu trong lĩnh vực Công nghệ thông tin và Truyền thông của Việt Nam.