Văn bản pháp luật Việt Nam về tín ngưỡng tôn giáo

Văn bản pháp luật Việt Nam về tín ngưỡng tôn giáo

Tác giả: Ban Tôn giáo Chính phủ - Bộ Thông tin và Truyền thông
Nhà xuất bản Nhà xuất bản Thông tin và Truyền thông
Trọng lượng 13 x 19 cm
Kích thước
Số trang 135
Ngày xuất bản Năm 2012

Tín ngưỡng, tôn giáo là nhu cầu tinh thần của một bộ phận nhân dân, đang và sẽ tồn tại cùng dân tộc Việt Nam trong quá trình xây dựng đất nước Việt Nam dân chủ, văn minh, hiện đại, giàu mạnh và tươi đẹp. Để đảm bảo quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo, theo hoặc không theo một tôn giáo nào của công dân, đồng thời tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước đối với tôn giáo, Hiến pháp nước Việt Nam mới ngay từ những năm đầu của nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa đã xác định rõ quyền này.

Trong những năm qua, một số văn bản pháp luật tiếp tục cụ thể hoá tư tưởng của Hiến pháp Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam về tôn giáo đã được ban hành như: Pháp lệnh Tín ngưỡng, tôn giáo của ủy ban Thường vụ Quốc hội; Nghị định của Chính phủ hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh Tín ngưỡng, tôn giáo; Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về một số công tác đối với đạo Tin lành.

Để bạn đọc quốc tế, người Việt Nam định cư ở nước ngoài có thêm điều kiện hiểu rõ hơn sự quan tâm đẩy đủ của Nhà nước Việt Nam trong việc thực hiện chủ trương, chính sách tự do tín ngưỡng, tôn giáo đối với người dân, Ban Tôn giáo Chính phủ đã biên soạn cuốn sách “Văn bản pháp luật Việt Nam về tín ngưỡng, tôn giáo” với nội dung được thể hiện bằng hai thứ tiếng: tiếng Việt và tiếng Anh. Cuốn sách cũng đáp ứng yêu cầu của các quý độc giả quan tâm muốn theo dõi và nghiên cứu về chính sách tôn giáo của Nhà nước Việt Nam.