Hiển thị 1 - 8 trong 12 sách
  • Sách “Hiện trạng Công nghệ thông tin và Truyền thông (CNTT-TT) Việt Nam qua Sách trắng 2012” trình bày đánh giá tổng quan về ngành CNTT-TT Việt Nam, và đánh giá của thế giới về CNTT-TT Việt Nam trong thời gian qua.
  • Sách trắng Công nghệ thông tin và Truyền thông (CNTT-TT) Việt Nam cung cấp một bức tranh tổng thể về hiện trạng phát triển của ngành CNTT-TT Việt Nam trên các lĩnh vực: bưu chính, viễn thông, cơ sở hạ tầng CNTT-TT, công nghiệp CNTT, ứng dụng CNTT, nguồn nhân lực CNTT, các văn bản pháp luật về CNTT-TT, các hoạt động hợp tác quốc tế của Việt Nam về CNTT-TT, các sự kiện CNTT-TT nổi bật, các tổ chức, doanh nghiệp CNTT-TT hàng đầu Việt Nam.
  • Sách trắng về Công nghệ thông tin và Truyền thông (CNTT-TT) Việt Nam 2011 sẽ là nền tảng để các cơ quan quản lý nhà nước nghiên cứu xây dựng chính sách, và là tài liệu tham khảo quan trọng cho các tổ chức, doanh nghiệp trong và ngoài nước hoạch định chiến lược kinh doanh, tìm kiếm cơ hội đầu tư và hợp tác trong lĩnh vực CNTT-TT tại Việt Nam.
  • Sách trắng về Công nghệ thông tin và Truyền thông (CNTT-TT) Việt Nam sẽ là tài liệu quan trọng, phản ánh bức tranh tổng thể về sự phát triển của CNTT-TT Việt Nam, giúp các cơ quan quản lý nhà nước nghiên cứu xây dựng chính sách đồng thời là tài liệu tham khảo quan trọng cho các tổ chức, doanh nghiệp hoạch định chiến lược kinh doanh, tìm kiếm cơ hội đầu tư, hợp tác trong lĩnh vực CNTT-TT tại Việt Nam.
  • Sách trắng về Công nghệ thông tin và Truyền thông Việt Nam 2009 cung cấp một bức tranh tổng thể, sát thực về hiện trạng phát triển của ngành Công nghệ thông tin và Truyền thông Việt Nam trên các lĩnh vực: cơ sở hạ tầng Công nghệ thông tin và Truyền thông, công nghiệp Công nghệ thông tin và Truyền thông, ứng dụng Công nghệ thông tin, nguồn nhân lực Công nghệ thông tin, các văn bản quy phạm pháp luật về Công nghệ thông tin và Truyền thông, hợp tác quốc tế của Việt Nam về Công nghệ thông tin và Truyền thông, các sự kiện Công nghệ thông tin và Truyền thông nổi bật, các tổ chức, doanh nghiệp hàng đầu trong lĩnh vực Công nghệ thông tin và Truyền thông của Việt Nam.
  • Sách trắng Quốc phòng Việt Nam trình bày chính sách quốc phòng của Nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, nêu rõ tính chất hoà bình, tự vệ, chủ trương xây dựng nền quốc phòng toàn dân và lực lượng vũ trang nhân dân trong những năm đầu thế kỷ 21.
  • Sách Trắng Quốc phòng Việt Nam trình bầy chính sách quốc phòng tự vệ, hoà bình, bảo vệ độc lập, chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ Việt Nam; Nền quốc phòng Việt Nam là nền quốc phòng toàn dân.
  • Sách Trắng về Quốc phòng Việt Nam cung cấp cho bạn đọc tổng quan về những vấn đề cơ bản của chính sách quốc phòng Việt Nam trong đó xây dựng nền quốc phòng toàn dân, xây dựng Quân đội nhân dân và Dân quân tự vệ là những vấn đề then chốt. Các vấn đề được nêu trong Sách Trắng về Quốc phòng Việt Nam nhằm góp phần tăng cường hiểu biết và xây dựng lòng tin giữa Việt Nam với các quốc gia khác trong cộng đồng quốc tế.