Thông tin và số liệu thống kê về công nghệ thông tin và truyền thông-2009

Thông tin và số liệu thống kê về công nghệ thông tin và truyền thông-2009

Tác giả: Bộ Thông tin và Truyền thông
Nhà xuất bản Nhà xuất bản Thông tin và Truyền thông
Trọng lượng 100
Kích thước 18,5 X 25,7 cm
Số trang 89
Ngày xuất bản Năm 2009

Sách trắng về Công nghệ thông tin và Truyền thông Việt Nam 2009 cung cấp một bức tranh tổng thể, sát thực về hiện trạng phát triển của ngành Công nghệ thông tin và Truyền thông Việt Nam trên các lĩnh vực: cơ sở hạ tầng Công nghệ thông tin và Truyền thông, công nghiệp Công nghệ thông tin và Truyền thông, ứng dụng Công nghệ thông tin, nguồn nhân lực Công nghệ thông tin, các văn bản quy phạm pháp luật về Công nghệ thông tin và Truyền thông, hợp tác quốc tế của Việt Nam về Công nghệ thông tin và Truyền thông, các sự kiện Công nghệ thông tin và Truyền thông nổi bật, các tổ chức, doanh nghiệp hàng đầu trong lĩnh vực Công nghệ thông tin và Truyền thông của Việt Nam...

 

Hi vọng tài liệu này sẽ là cơ sở để các cơ quan quản lý nhà nước nghiên cứu xây dựng chính sách phát triển và làm tài liệu tham khảo quan trọng cho các tổ chức, doanh nghiệp hoạch định chiến lược kinh doanh, tìm kiếm cơ hội đầu tư, hợp tác trong lĩnh vực Công nghệ thông tin và Truyền thông tại Việt Nam.