Hiển thị 1 - 2 trong 2 sách
  • Các vấn đề thương mại, đầu tư và kiến nghị 2013 được Phòng Thương mại Châu Âu tại Việt Nam (Eurocham) xuất bản đã đề cập chi tiết và giải thích các vấn đề khác nhau hiện đang ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của cộng đồng doanh nghiệp châu Âu tại Việt Nam; đồng thời đưa ra các gợi ý cụ thể cho Chính phủ Việt Nam về các cách thức cải thiện môi trường kinh doanh.
  • EuroCham tin rằng để thu hút nhiều hơn nữa các đầu tư nước ngoài có chất lượng tốt hơn, Chính phủ Việt Nam nên tập trung các nỗ lực trong năm 2012 vào việc loại bỏ các hạn chế không cần thiết trong tiếp cận thị trường ảnh hưởng đến tự do thương mại.