Các vấn đề thương mại, đầu tư và kiến nghị

Các vấn đề thương mại, đầu tư và kiến nghị

Tác giả: Phòng Thương mại Châu Âu tại Việt Nam
Nhà xuất bản Phòng Thương mại Châu Âu tại Việt Nam
Trọng lượng 100
Kích thước 20 x 15 cm
Số trang 23
Ngày xuất bản Năm 2013

Các vấn đề thương mại, đầu tư và kiến nghị 2013 được Phòng Thương mại Châu Âu tại Việt Nam (Eurocham) xuất bản đã đề cập chi tiết và giải thích các vấn đề khác nhau hiện đang ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của cộng đồng doanh nghiệp châu Âu tại Việt Nam; đồng thời đưa ra các gợi ý cụ thể cho Chính phủ Việt Nam về các cách thức cải thiện môi trường kinh doanh.

 

Đồng thời,  cuốn Sách trắng 2013 cũng xác định và nêu bật các vấn đề chính, mỗi chương đều có một danh sách các kiến nghị tiêu biểu. Nếu các kiến nghị này được triển khai thì sẽ đem lại lwoij ích tốt nhất cho các nhà đầu tư châu Âu và qua đó góp phần thúc đẩy nguồn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) vào Việt Nam, cũng như lợi ích cho nền kinh tế Việt Nam.