Hiển thị 1 - 3 trong 3 sách
  • Sách trắng Quốc phòng Việt Nam trình bày chính sách quốc phòng của Nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, nêu rõ tính chất hoà bình, tự vệ, chủ trương xây dựng nền quốc phòng toàn dân và lực lượng vũ trang nhân dân trong những năm đầu thế kỷ 21.
  • Sách Trắng Quốc phòng Việt Nam trình bầy chính sách quốc phòng tự vệ, hoà bình, bảo vệ độc lập, chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ Việt Nam; Nền quốc phòng Việt Nam là nền quốc phòng toàn dân.
  • Sách Trắng về Quốc phòng Việt Nam cung cấp cho bạn đọc tổng quan về những vấn đề cơ bản của chính sách quốc phòng Việt Nam trong đó xây dựng nền quốc phòng toàn dân, xây dựng Quân đội nhân dân và Dân quân tự vệ là những vấn đề then chốt. Các vấn đề được nêu trong Sách Trắng về Quốc phòng Việt Nam nhằm góp phần tăng cường hiểu biết và xây dựng lòng tin giữa Việt Nam với các quốc gia khác trong cộng đồng quốc tế.