Quốc phòng Việt Nam – Những năm đầu thế kỷ của XXI

Quốc phòng Việt Nam – Những năm đầu thế kỷ của XXI

Tác giả: Bộ Quốc phòng
Nhà xuất bản
Trọng lượng
Kích thước
Số trang 29
Ngày xuất bản Năm 2004

Sách trắng Quốc phòng Việt Nam trình bày chính sách quốc phòng của Nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, nêu rõ tính chất hoà bình, tự vệ, chủ trương xây dựng nền quốc phòng toàn dân và lực lượng vũ trang nhân dân trong những năm đầu thế kỷ 21...