Việt Nam củng cố Quốc phòng bảo vệ tổ quốc

Việt Nam củng cố Quốc phòng bảo vệ tổ quốc

Tác giả: Bộ Quốc phòng
Nhà xuất bản Nhà xuất bản Thế giới
Trọng lượng
Kích thước
Số trang 77
Ngày xuất bản 1998

Sách Trắng Quốc phòng Việt Nam trình bầy chính sách quốc phòng tự vệ, hoà bình, bảo vệ độc lập, chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ Việt Nam; nền quốc phòng Việt Nam là nền quốc phòng toàn dân.

 

Ngày nay xu thế chung của thế giới là hoà bình và phát triển. Việt Nam cần có môi trường hoà bình, ổn định để phát triển xây dựng đất nước giầu mạnh.

 

Sách Trắng Quốc phòng Việt Nam trình bầy công khai chính sách quốc phòng, nhằm tăng cường giáo dục quốc phòng và nâng cao ý thức quốc phòng cho toàn dân; mặt khác Sách Trắng Quốc phòng có tác dụng đóng góp vào xây dựng lòng tin giữa các quốc gia trong khu vực và tiên  thế giới.

 

Công bố Sách Trắng Quốc phòng Việt Nam, Bộ Quốc phòng nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam bầy tỏ lòng mong muốn giữa các quốc gia có mốí quan hệ bình đẳng, tôn trọng, tin cậy, và hiểu biết lần nhau.

 

Sấch Trắng Quốc phòng Việt Nam sẽ là sự đóng góp cho hoà bình, an ninh khu vực và thế giới.