Việt Nam thường niên 2017

Việt Nam thường niên 2017

Tác giả: Nhà xuất bản Thông tin và Truyền thông
Nhà xuất bản Nhà xuất bản Thông tin và Truyền thông
Trọng lượng 500
Kích thước 20 x 15 cm
Số trang 182
Ngày xuất bản 27/12/2017

Để đáp ứng nhu cầu tìm hiểu những thông tin khái quát và cập nhật về Việt Nam của bạn đọc trong và ngoài nước, tiếp theo cuốn sách Việt Nam thường niên 2016, Cục thông tin đối ngoại (Bộ thông tin và Truyền thông) đã tổ chức biên soạn cuốn sách Việt Nam thường niên 2017.